ПОЛОЖЕННЯ

про відділ туризму та краєзнавства

Хустського районного еколого – туристичного центру учнівської молоді

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Відділ туризму та краєзнавства є одним із відділів Хустського районного еколого- туристичного центру учнівської молоді.

1.2 Відділ туризму та краєзнавства у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Концепцією екологічної освіти в Україні, «Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді», «Стратегії розвитку позашкільної освіти», концепції «Нова українська школа».

1.3. Відділ туризму та краєзнавства очолює завідувач, який призначається і звільняється з посади наказом директора установи із числа осіб, що мають вищу освіту та стаж педагогічної роботи не менше п’яти років.

1.4. Посадові повноваження завідувача відділу визначаються цим Положенням, а функціональні обов’язки працівників відділу визначаються їх посадовими інструкціями, які розробляються на підставі цього Положення та затверджуються директором установи.

1.5. Трудовий розпорядок для працівників відділу туризму та краєзнавства встановлюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку Хустського районного еколого- туристичного центру учнівської молоді.

1.6. Положення про відділ туризму та краєзнавства розроблено на підставі Статуту Хустського районного еколого- тристичного центру учнівської молоді та Положення про

1.7. Відділ туризму та краєзнавства основним напрямом діяльності якого є туристсько-краєзнавчий, що передбачає залучення вихованців (учнів, слухачів) до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, географічних, етнографічних, історичних об'єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками зі спортивного туризму та краєзнавства, організацію змістовного дозвілля.

Відділ туризму і краєзнавства учнівської молоді здійснює навчання і виховання вихованців (учнів, слухачів) у позаурочний та позанавчальний час.

ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Головними завданнями відділу туризму і краєзнавства є:

реалізація державної політики в галузі освіти засобами туризму, краєзнавства, спорту й екскурсій;

надання методичної допомоги навчальним закладам з питань упровадження форм і методів туристсько-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю в практику навчально-виховної діяльності;

створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті, організації їх оздоровлення, дозвілля і відпочинку;

виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдаровань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, розвиток краєзнавчо-дослідницької діяльності учнів;

формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя;

задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей;

просвітницька діяльність.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УВІДДІЛІ ТУРИЗМУ ТА КРАЄЗНАВСТВА

3.1. Відділ туризму та краєзгнавства працює за річним планом роботи, затвердженим директором установи.

3.2. У відділі туризму та краєзнавства діють гуртки за видами туризму та спорту (пішохідний, велосипедний, спортивне орієнтування, тощо) і напрямами краєзнавства (історичне, географічне, літературне, археологічне, геологічне, екологічне, фольклор та етнографія тощо).

3.3. До відділу туризму та краєзнавства зараховуються вихованці (учні, слухачі) віком від 10 до 18 років. Відділ уживає заходів до залучення вихованців (учнів, слухачів), які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації.

3.4. Приймання вихованців (учнів, слухачів) у відділ туризму та краєзнавства здійснюється протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань) за їх бажанням та на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються закладом.

3.5. Для зарахування вихованців (учнів, слухачів) до туристсько-краєзнавчих об'єднань потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять туризмом..

3.6. Середня наповнюваність гуртків, груп та інших творчих об'єднань відділу становить, як правило, 10 - 15 вихованців (учнів, слухачів).

3.7. З метою виявлення рівня вмінь, знань і навичок вихованців (учнів, слухачів) відділ туризму та краєзнавстваі організовує і проводить організаційно-масову роботу з використанням різних організаційних форм роботи: туристські і краєзнавчі змагання, зльоти, олімпіади, конкурси, огляди, конференції, виставки, експедиції, навчально-тренувальні та оздоровчі табірні збори, походи, екскурсії, змагання з орієнтування та інші форми роботи, передбачені статутом закладу.

3.8. На відділ покладена функція координації роботи з патріотичного виховання учнівської молоді в районі. Щорічно відділ організує проведення районних етапів Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл («Джура»)» та ряду акцій та інших заходів з патріотичного виховання учнівської молоді районі бере активну участь у відповідних Всеукраїнських та обласних заходах.

ІV.Структура та штат працівників відділу

Структура та штат працівників відділу затверджуються директором відповідно до штатного розпису:

4.1 Завідувач відділом:

- безпосередньо підпорядковується директору;

- здійснює навчально-виховну, організаційно-масову та інформаційно-методичну роботу, спрямовану на подальший розвиток туристсько-краєзнавчої, екскурсійної та оздоровчої роботи з учнівською молоддю;

- організовує і проводить навчально-виховну роботу з вихованцями (учнями, слухачами) протягом навчального року в одновікових та різновікових групах за інтересами.

- контролює роботу гуртків, виконання навчальних планів і програм гуртків, результативність практичної, творчої, дослідницької роботи;

- аналізує ефективність, результативність професійної діяльності відділу, визначає перспективи його дальшого розвитку;

- бере участь у складанні річного плану закладу, у роботі методичних, педагогічних рад, проведенні семінарів.

4.2. Методист відділу:

- координує методичну роботу в гуртках туристсько краєзнавчого профілю;

- організовує роботу з обдарованими і талановитими дітьми;

- забезпечує виконання планів, навчальних програм , сприяє розробці авторських програм керівниками гуртків;

- вивчає, узагальнює та поширює передовий педагогічний досвід;

- розробляє методи дослідницької роботи;

- бере участь у розробках методичних матеріалів з питань компетенції відділу і його планових завдань;

- вносить керівництву пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу, формування базових компетентностей педагогів та вихованців закладу.

V.Учасники навчально-виховного процесу віллілу туризму та краєзнавства ХРЕТЦ

5.1. Учасниками освітнього процесу відділу туризму та краєзнавства ХРЕТЦ є:

вихованці, учні,

педагогічні працівники, залучені до освітнього процесу;

батьки або особи, які їх замінюють;

5.2. Здобувачі освіти мають право на:

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- добровільний вибір виду діяльності;

- відзначення успіхів у власній діяльності;

- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

- користування туристським спорядженням та інвентарем, навчально виховною, науковою, культурно-спортивною оздоровчою базою ХРЕТЦ

- участь у різних видах туристсько-краєзнавчої, навчально-виховної, науково-практичної та науково-дослідницької роботи, у змаганнях, зльотах, навчально-тренувальних зборах, експедиціях, оглядах, конференціях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

- представництво в органах громадського самоврядування ;

- вільний вияв поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

5.3. Здобувачі освіти зобов'язані:

- виконувати вимоги освітньої порограми, дотримуватися принципу академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально і дбайливо ставитися до власного здоров', здоровя тих хто оточує, довкілля;

- оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками;

- бережливо ставитись до державного і громадського майна.

5.4. Педагогічні працівники мають право на:

- академічну свободу, зокрема й на свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну та науково-педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання що відповідають осітній програмі;

- розроблення та впровадження освітніх програм, проектів методик і технологій;

- унесення керівництву закладу та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців (учнів, слухачів);

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування закладу, у заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- проведення в установленому порядку наукової, дослідно-експериментальної, пошукової роботи;

- прояв соціально-педагогічної ініціативи, вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з здобувачами освіти;

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

5.5. Педагогічні працівники зобов'язані:

- підвищувати педагогічну майстерність

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатами навчання;

- давати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів туристсько-краєзнавчої роботи диференційовано до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців (учнів, слухачів);

- сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців.

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Створення, реорганізація та ліквідація відділу здійснюється наказом директора ХРЕТЦ.

6.2 Зміни та доповнення до цього положення затверджуються наказом директора ХРЕТЦ.

Кiлькiсть переглядiв: 103